• PLAČILO SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV
 • Glavna slika za - PLAČILO SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV

  Na področju socialnega varstva večine storitev, ki jih izvajajo javne službe, ni treba plačati. Plačati je potrebno storitve: pomoč družini na domu, institucionalno varstvo (domsko varstvo) in nadomestno obliko bivanja in oskrbe zunaj mreže javne mreže za upravičenca do institucionalnega varstva.

  Storitve plačamo glede na lastni socialni položaj.

  Center za socialno delo bo o oprostitvi plačila storitve odločal le, če upravičenec do storitve sam ne more plačati in, če se svojci ali drugi zavezanci ne dogovorijo o (do)plačilu.

  Če bo storitev (do)plačevala občina, bo s tem obremenjena morebitna nepremičnina (hiša, zemlja), ki jo ima uporabnik v lasti. Zaznamba prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine v korist občine se bo vpisala v zemljiško knjigo.

  UVELJAVLJANJE OPROSTITVE PLAČILA SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV

  Postopek ugotavljanja in odločanja o oprostitvi plačila storitve vodi center za socialno delo v skladu z merili, ki jih je predpisala Vlada RS z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.

  Za uveljavljanje oprostitve plačila storitve, je potrebno pri pristojnem centru za socialno delo (kjer ima upravičenec prijavljeno stalno prebivališče) vložiti vlogo za uveljavljanje pravice do oprostitev plačila socialno varstvene storitve na predpisanem obrazcu. Obrazec je mogoče dobiti na centru za socialno delo, na spletišču CSD in MDDSZ. 

  Center za socialno delo v postopku ugotavlja kakšen je finančni položaj uporabnika in njegovih ožjih družinskih članov, ki so ga po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih dolžni preživljati. Kadar upravičenec sam ni plačilno sposoben, se ugotavlja, ali so plačilno sposobni njegovi družinski člani, saj so oni zavezani k doplačilu storitve.

  K plačilu storitve je zavezana tudi fizična oseba, ki ni družinski član, če jo z upravičencem do storitve veže preživninska obveznost po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, in druga pravna ali fizična oseba, ki jo k plačilu stroškov oskrbe ali institucionalnega varstva za upravičenca zavezuje izvršljiv pravni naslov ali pravni posel.

  Kadar uporabnik sam, ali s svojci ali drugimi zavezanci ni plačilno sposoben, storitev v celoti ali deloma plačuje občina, kjer ima uporabnik stalno prebivališče oziroma Republika Slovenija, glede na pogoje navedene v zakonu. O višini oprostitve in o višini prispevkov ter o tem, kdo so zavezanci za (do)plačilo, odloči center za socialno delo z odločbo.