• PRAVICA GLUHE OSEBE DO TOLMAČA ZA SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK
 • Glavna slika za - PRAVICA GLUHE OSEBE DO TOLMAČA ZA SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK

  Pravice gluhih oseb do tolmačenja določa Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (v nadaljevanju ZUSZJ), ki določa pravico gluhih oseb uporabljati slovenski znakovni jezik (v nadaljevanju: znakovni jezik) in pravico gluhih oseb do informiranja v njim prilagojenih tehnikah ter obseg in način uveljavljanja pravice do tolmača za znakovni jezik pri enakopravnem vključevanju gluhih oseb v življenjsko in delovno okolje ter vse oblike družbenega življenja ob enakih pravicah in pogojih ter z enakimi možnostmi, kot jih imajo osebe brez okvare sluha.

  Gluha oseba uveljavlja pravico do tolmača za slovenski znakovni jezik pri pristojnem centru za socialno delo na predpisanem obrazcu. K vlogi mora predložiti audiogram. CSD izda odločbo o pravici do tolmača na osnovi  mnenja strokovna komisije za uveljavljanje pravic po ZUSZJ  celjsko, velenjsko in koroško območje.

  Zakon določa naslednje pravice:

  • pravico uporabljati slovenski znakovni jezik kot jezik medsebojnega sporazumevanja,
  • pravico gluhe osebe, da je informirana v njej prilagojeni tehniki,
  • pravico do tolmačenja v postopkih pred državnimi organi, organi lokalne samouprave, izvajalci javnih pooblastil oziroma izvajalci javne službe in v vseh drugih življenjskih situacijah, v kateri bi ji gluhota pomenila oviro pri zadovoljevanju njenih potreb.

  Vavčer

  Gluha oseba dobi vavčerje, to je blanket, opredeljen z vrednostjo. En vavčer je ena ura tolmačenja. Na vavčerju mora biti vpisana registrska številka izkaznice in registrska številka vavčerja. Vsak vavčer mora biti žigosan s strani pooblaščenega centra za socialno delo, v nasprotnem primeru je neveljaven. Gluhi osebi po zakonu pripada 30 vavčerjev na leto oziroma 100, če ima status dijaka ali študenta.