• SKRBNIŠTVO NAD MLADOLETNIMI
 • Glavna slika za - SKRBNIŠTVO NAD MLADOLETNIMI Stalno skrbništvo

  Mladoletnika, ki nima staršev ali za katere starši ne skrbijo, postavi center za socialno delo pod skrbništvo. Skrbnik mladoletnika je dolžan skrbeti enako kot starši za mladoletnika.

  Mladoletnik pod skrbništvom, ki dopolni petnajst let, lahko sam sklepa svoje pravne posle, vendar pa je za veljavnost teh poslov potrebna odobritev njegovega skrbnika, za tiste posle, ki jih tudi skrbnik ne sme sam opravljati, pa odobritev centra za socialno delo. Mladoletnik pod skrbništvom, ki dopolni petnajst let, lahko razpolaga s svojim osebnim dohodkom, pri tem pa je dolžan prispevati za svoje preživljanje in izobraževanje.

  Skrbništvo nad mladoletnikom preneha, ko postane mladoletnik polnoleten, ko sklene zakonsko zvezo, ali ko ga kdo posvoji, ali če je postal roditelj in mu je z odločbo sodišča priznana popolna poslovna sposobnost.

  Postavitev pod skrbništvo in prenehanje skrbništva se vpiše v rojstno matično knjigo. Če ima varovanec nepremičnine, se zaznamuje tudi v zemljiški knjigi.

  Skrbništvo za posebni primer

  Poseben skrbnik se postavi mladoletniku, nad katerim izvršujejo starši roditeljske pravice, v primeru spora med njim in starši, za sklenitev posameznih pravnih opravil med njimi, ter v drugih primerih, če so njihove koristi v navzkrižju.

  Varovancu se postavi poseben skrbnik v primeru spora med njim in skrbnikom, za sklenitev pravnih opravil med njima, kot tudi v primerih, ko so njune koristi v navzkrižju.

  CSD izda odločbo o postavitvi skrbnika za posebni primer, v kateri natančno določi njegove naloge. Skrbništvo za posebni primer preneha, ko preneha potreba, zaradi katere je bil skrbnik postavljen.

  Privolitev odtujitve ali obremenitve otrokovega premoženja, odobritev pravnih poslov

  Starši smejo s privolitvijo centra za socialno delo odsvojiti ali obremeniti stvari iz premoženja svojega otroka samo zaradi njegovega preživljanja, vzgoje in izobrazbe, ali če to zahteva kaka druga njegova korist.

  Vlogo za odobritev pravnega posla podajo starši oziroma otrokov skrbnik. V vlogi je potrebno natančno navesti, kaj predstavlja otrokovo premoženje, kateri del bi želeli odtujiti ali obremeniti in za katere otrokove potrebe bo denar porabljen.

  Za vlogo in odločbo se plača upravna taksa v skupnem znesku 22,66 EUR.