• POSVOJITEV
 • Je še ena izmed oblik  družbenega in družinskega varstva otrok, ki se od rejništva razlikuje v tem, da gre za trajno varstvo. S pravnomočno odločbo o posvojitvi  je posvojitev dokončna in se ne more več razvezati, z njo nastanejo med posvojiteljskimi starši in posvojenim otrokom enaka razmerja kot med starši in otroki. V matični register se posvojitelji vpišejo kot posvojenčevi starši.

  V skladu z določili slovenskega družinskega zakonika se v posvojitev lahko da samo otrok, čigar starši so neznani, umrli ali že leto dni neznanega bivališča ali če so privolili pred pristojnim organom, da dajo otroka v posvojitev, in otrok staršev, ki jim je bila odvzeta roditeljska pravica ali so trajno nesposobni izraziti svojo voljo.

  Posvojiti je mogoče samo mladoletnega otroka. Otrok, starejši od 10 let, mora k posvojitvi dati svoje soglasje.

  Postopek za posvojitev vodi pristojni center za socialno delo, postopek pa se lahko začne po uradni dolžnosti ali na predlog bodočega posvojitelja.

  Najpomembnejša naloga in poslanstvo centra za socialno delo, ko gre za posvojitev otroka, je, da otroku poišče posvojiteljske starše, ki mu bodo nudili ljubeč in varen dom in mu omogočili odraščanje v zdravem okolju.

  Posvojitelj lahko postane le osebnostno in čustveno zrela polnoletna oseba, ki je vsaj 18 let starejša od posvojenca in ji ni odvzeta roditeljska pravica in tudi ne poslovna sposobnost.

  Posvojitelj je lahko le ena oseba, razen če sta posvojitelja zakonca. Zakonca lahko samo skupaj posvojita otroka, razen če eden izmed njiju posvoji otroka svojega zakonca.

  Po vložitvi vloge za posvojitev in predložitvi z zakonom zahtevane dokumentacije opravi center za socialno delo individualno obravnavo kandidatov, ki zajema ocenitev primernosti kandidatov za prevzem posvojiteljske vloge in hkrati tudi pripravo kandidatov na posvojitev otroka. Ob zaključku individualne obravnave se izdela timska ocena o primernosti kandidatov za posvojitev, v primeru pozitivne ocene se kandidate uvrsti na čakalno listo.

  Slovenski državljani lahko posvojijo tudi otroke iz tujine, v tem primeru pogoje in postopek posvojitve določa država otroka.

  Zakonska podlaga

  Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Zakon o osebnem imenu, Zakon o socialnem vartvu