• REJNIŠTVO
 • Glavna slika za - REJNIŠTVO

  Je ena izmed oblik posebnega družbenega in družinskega varstva otrok, v okviru katerega ima CSD  nalogo:

  • da zaščiti ogroženega otroka,
  •  da poišče primerno rejniško družino,
  • da vzpostaviti rejniški sistem, v katerem se bo otrok počutil varno in bo imel pogoje za zdrav osebnostni in psihofizični razvoj,
  • da nudi podporo in pomoč matični družini pri urejanju razmer z namenom, da bo nekega dne znova sama prevzela skrb zanj. Za vsakega izmed otrok v rejniški oskrbi se oblikuje individualni projekt pomoči od odločitve za njegovo oddajo v rejniško družino do odločitve o prenehanju rejništva.

  Rejniški starši morajo izpolnjevati zakonsko določene pogoje, med njimi:

  • da so polnoletni,
  • s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
  • da imajo vsaj poklicno oz. strokovno izobrazbo,
  • da jim ni bila odvzeta roditeljska pravica in ne poslovna sposobnost.

  Vlogo za opravljanje rejniške dejavnosti oddajo v krajevno pristojnem centru za socialno delo.

  Če jih posebna komisija pri MDDSZ potrdi kot primerne za opravljanje rejniške dejavnosti, se jim po končanem usposabljanju za prevzem rejniške vloge podeli dovoljenje za opravljanje rejniške dejavnosti.

  Rejniško dejavnost lahko opravljajo tudi kot poklic, pogoj je, da imajo v oskrbi tri otroke oz. manj, če so to otroci s posebnimi potrebami.

  Rejniški starši imajo pri vzgoji in oskrbi otrok pomoč in podporo v strokovni službi centra za socialno delo, v permanentnem usposabljanju in izobraževanju, v organiziranem skupinskem delu rejniških staršev ipd.

  Rejniški starši prejemajo za svoje delo rejnino, ki je sestavljena iz oskrbnine za otroka in plačila za njihovo delo.

  Rejništvo je začasna oblika posebnega varstva otrok, ki preneha, če ne prej, s polnoletnostjo otroka oziroma v primeru, da otrok nadaljuje šolanje tudi po polnoletnosti, do največ 26. leta starosti.

  Zakonska podlaga


  Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti in Zakon o socialnem varstvu