• DENARNA SOCIALNA POMOČ
 • Glavna slika za - DENARNA SOCIALNA POMOČ

  Namenjena je zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogočajo preživetje.

  Denarno socialno pomoč lahko posameznik pridobi, če biva v Republiki Sloveniji in je:

  •državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
  •tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
  •oseba, ki lahko uveljavljajo denarno socialno pomoč in varstveni dodatek na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo Republiko Slovenijo,

  hkrati pa nima dovolj sredstev za preživetje, nima premoženja in prihrankov, ki bi mu omogočali preživetje, in aktivno rešuje svojo socialno problematiko.

  Upravičenec do denarne socialne pomoči je tako:

  •kdor si ne more preživetja zagotovit sam z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanjem, z dohodki iz premoženja in iz drugih virov oziroma z nadomestili ali prejemki po drugih predpisih ali s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati, ali na drug način, ki ga določa zakon,
  •kdor si zase in za svoje družinske člane ne more zagotoviti sredstev v višini minimalnega dohodka iz razlogov, na katere ni mogel vplivati, in je uveljavil pravico do denarnih prejemkov po drugih predpisih in pravico do oprostitev in olajšav po ZUPJS.  

  VIŠINA denarne socialne pomoči je odvisna je odvisna od višine dohodkov, števila družinskih članov, premoženja in prihrankov.

  Cenzus za prvo odraslo osebo je 392,75 € .

  TRAJANJE PRAVICE pri denarni socialni pomoči:

  •od 1 do 3 mesecev: ko je vloga vložena prvič,
  •od 1 do 6 mesecev: v primeru ponovne vloge,
  •za 1 leto: če zaradi starosti nad 63 let za ženske in nad 65 let za moške, bolezni ali invalidnosti ali drugih okoliščin ni mogoče pričakovati izboljšanja socialnega položaja upravičenca,

  •trajno: za osebo, ki je trajno nezaposljiva ali trajno nezmožna za delo, ali v starosti nad 63 let za ženske in nad 65 let za moške