• IZREDNA DENARNA SOCIALNA POMOČ
 • Glavna slika za - IZREDNA DENARNA SOCIALNA POMOČ

  Izredna denarna socialna pomoč je namenjena za kritje izrednih stroškov, ki so vezani na preživljanje in jih z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom družine ne zmorete pokriti.

  Center za socialno delo vam lahko odobri izredno denarno socialno pomoč:

  • za plačilo položnic, poračun elektrike, nakup pralnega stroja, štedilnika, drv (ogrevanja), in podobno, ne pa za poplačilo dolgov  in
  • ob izrednih razmerah - naravne nesreče, poprave, ujme, , potres, ....


  DOLŽNOSTI IN SANKCIJE upravičenca:

  •    pomoč je treba porabiti v roku 30 dni od prejema,
  •    po prejetju IDSP ste dolžni predložiti dokazilo o namenski porabi v roku 45 dni po prejetju IDSP oziroma najkasneje ob vložitvi nove vloge za IDP, če novo vlogo vložite pred potekom roka 30 dni.

  Če upravičenec ne predloži dokazila o namenski porabi v postavljenem roku, ne more uveljaviti nove pomoči 14 mesecev po mesecu prejema. Če upravičenec prejete pomoči ne porabi v celoti za namen, za katerega mu je bila dodeljena, mora ostanek sredstev vrniti v proračun v roku 15 dni po porabi sredstev. Izredna denarna socialna pomoč se ne vrača.