• DRŽAVNA ŠTIPENDIJA
 • Glavna slika za - DRŽAVNA ŠTIPENDIJA

  Namen državne štipendije je spodbujanje izobraževanja in doseganja višje izobrazbene ravni upravičencev ter vzpostavljanje enakih možnosti za izobraževanje. Hkrati je njen namen v odgovornosti upravičencev za izobraževanje, skrajšanju dobe izobraževanja in izboljšanju zaposljivosti. Je dopolnilni prejemek, namenjen za kritje stroškov, ki nastanejo v zvezi z izobraževalnim procesom.

  Do državne štipendije so upravičeni dijaki in študenti, ki:
  •so državljani Republike Slovenije
  •zadostijo drugim splošnim pogojem za pridobitev štipendije (starostni pogoj ter pogoj, da upravičenec ni v delovnem razmerju ali ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti, da ni vpisan v evidenco brezposelnih osebe in da ni poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda),
  •izpolnjujejo pogoje po določbah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev glede povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana,

  V imenu mladoletnih dijakov za štipendijo zaprosijo njihovi starši. Štipendije se podeljujejo za študij na 1. in 2. bolonjski stopnji.

  Državno štipendijo za izobraževanje v tujini lahko pridobi državljan Republike Slovenije pod splošnimi pogoji iz zakona (ZŠtip-1), če se izobražuje po  javno veljavnem izobraževalnem  programu.

  Več o državni štipendiji si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.