• DRŽAVNA ŠTIPENDIJA
 • Glavna slika za - DRŽAVNA ŠTIPENDIJA

  Namen državne štipendije je spodbujanje izobraževanja in doseganja višje izobrazbene ravni upravičencev ter vzpostavljanje enakih možnosti za izobraževanje. Hkrati je njen namen v odgovornosti upravičencev za izobraževanje, skrajšanju dobe izobraževanja in izboljšanju zaposljivosti. Je dopolnilni prejemek, namenjen za kritje stroškov, ki nastanejo v zvezi z izobraževalnim procesom.

  Do državne štipendije so upravičeni dijaki in študenti, ki:
  •so državljani Republike Slovenije
  •zadostijo drugim splošnim pogojem za pridobitev štipendije (starostni pogoj ter pogoj, da upravičenec ni v delovnem razmerju ali ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti, da ni vpisan v evidenco brezposelnih osebe in da ni poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda),
  •izpolnjujejo pogoje po določbah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev glede povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana,

  V imenu mladoletnih dijakov za štipendijo zaprosijo njihovi starši. Štipendije se podeljujejo za študij na 1. in 2. bolonjski stopnji.

  Državno štipendijo za izobraževanje v tujini lahko pridobi državljan Republike Slovenije pod splošnimi pogoji iz zakona (ZŠtip-1), če se izobražuje po  javno veljavnem izobraževalnem  programu.

  Več o državni štipendiji si lahko preberete na spodnjih povezavah:


  Višina državne štipendije 267.06 kB
  Trajanje in izplačevanje državne štipendije 133.17 kB
  Mirovanje štipendijskega razmerja 129.47 kB
  Podaljšanje pravice do državne štipendije ter možnost spremembe izobraževalnega programa 132.52 kB
  Prenehanje štipendijskega razmerja in vračilo državne štipendije 131.46 kB
  Spremembe, ki jih je potrebno javiti 79.56 kB