• VARSTVENI DODATEK
 • Glavna slika za - VARSTVENI DODATEK

  Varstveni dodatek po 1.2.2017

  Do varstvenega dodatka so upravičeni državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in stalno prebivališče v Republiki Sloveniji , ki so trajno nezaposljivi ali trajno nezmožni za delo ali so starejši od 63 let ženske oziroma od 65 let moški in so upravičeni do denarne socialne pomoči oziroma bi do nje lahko bili upravičeni ter dokažejo, da jih njihovi polnoletni otroci niso sposobni ali dolžni preživljati.

  Kot trajno nezmožna za delo se šteje oseba, ki:

  • ima status invalida I. kategorije
  • je invalidsko upokojena
  • ima status invalida po zakonu, ki ureja varstvo duševno in telesno prizadetih oseb ali
  • ima mnenje invalidske komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje  o trajni nezmožnosti za delo (komisija izda mnenje na zahtevo osebe)

  Kot trajno nezaposljiva oseba se šteje oseba, ki:

  • razpolaga z odločbo o nezaposljivosti Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije po predpisih o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov oziroma drugega ustreznega organa po predpisih, ki urejajo status invalidov.

  V primeru, da bo CSD ugotovil, da ima vlagatelj polnoletne otroke, bo vlagatelja pozval, da z njimi  sklene sporazum o preživljanju.

  Zaznamba nepremičnine

  Od 1.2.2017, upravičencem do varstvenega dodatka, ki ne bodo imeli v lasti stanovanja ali hiše v vrednosti nad 120.000 EUR, ne bodo več vpisane zaznambe na njihove nepremične in pomoči ne bo treba vračati njihovim dedičem.

  Zaznamba za upravičence do  varstvenega dodatka, ki ga bodo prejeli po 1.2.2017, bo vpisana pod naslednjimi pogoji:

  • če bodo imeli v lasti hišo ali stanovanje v katerem  bivajo, v vrednosti nad 120.000 EUR
  • če bo CSD presodil, da si upravičenci preživetja s tem stanovanjem zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati, začasno  ne morejo zagotoviti,
  • če bodo upravičenci v zadnjih 24 mesecih varstveni dodatek prejeli več kot 18 krat (šteto od 1.2. 2017 dalje),
  • če bodo z zaznambo upravičenci soglašali.

  Omejitev dedovanja (vračilo sredstev)

  Vračilo prejete pomoči bo zavezovalo le tiste zapustnike, za katere se bo v zapuščinskem postopku ugotovilo, da so prejeli varstveni dodatek in so  imeli v lasti hišo ali stanovanje, v vrednosti nad 120.00 €. Omejitev dedovanja se bo izvedla do višine vrednosti pomoči.

  Cenzus varstvenega dodatka


  Novo od 1.6.2018 dalje za družine: Če se pri določitvi cenzusa upoštevajo otroci, se ta poveča za 0,11 osnovnega zneska minimalnega dohodka oziroma 42,35 evra (samo enkrat, ne glede na število otrok).

  Primeri višine cenzusa za varstveni dodatek za najbolj pogoste tipe družin, ki bi lahko bile upravičene do varstvenega dodatka:

    • samska oseba: 577,34 €
    • dvočlanska družina:
     • oba člana izpolnjujeta pogoje za varstveni dodatek: 899,40 €
     • samo en družinski član izpolnjuje pogoje za varstveni dodatek: 714,81€
    • tričlanska družina; eden od staršev izpolnjuje pogoje za varstveni dodatek, drugi je aktivni iskalec zaposlitve, otrok je star 25 let in ima status študenta: 989,73 €