• SUBVENCIJA NAJEMNINE
 • Glavna slika za - SUBVENCIJA NAJEMNINE

  Do subvencioniranja najemnine je upravičen najemnik:

  • v neprofitnem stanovanju,
  •  v bivalni enoti (namenjena začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb),
  • v namenskem najemnem stanovanju (stanovanja za starejše, oskrbovana stanovanja, stanovanja za invalide,...),
  •  v tržnem stanovanju,
  • v hišniškem stanovanju.

  Meje dohodka  je ugotovljeni dohodek najemnika in oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, ki ne presega višine njihovega minimalnega dohodka, povečanega za 30 % ugotovljenega dohodka in za znesek neprofitne najemnine, ali za znesek priznane neprofitne najemnine pri tržnih in hišniških stanovanjih

  Subvencija neprofitne najemnine: lahko znaša največ 80 % neprofitne najemnine. 

  Najemnik plača znižano najemnino, subvencionirani del pa se nakaže neposredno lastniku  stanovanja. 

  Subvencija tržne najemnine: je dodeljena najemnikom tržnih stanovanj, ki izpolnjujejo dohodkovni cenzus za pridobitev neprofitnega najemniškega stanovanja in so se prijavili na javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v občini stalnega bivališča, razen, če razpisa v občini ni bilo že več kot eno leto. 

  Subvencija v hišniškem stanovanju: se dodeli hišnikom, ki so sklenili najemno pogodbo za hišniško stanovanje pred uveljavitvijo Stanovanjskega zakona – pred 19. 10. 1991 in v stanovanju še prebivajo, ter še opravljajo hišniška dela, ali del ne opravljajo več zaradi  upokojitve ali razlogov, ki niso nastali po njihovi krivdi in za uporabo stanovanja plačujejo tržno najemnino. Po smrti najemnika hišniškega stanovanja se pravica prizna tudi njegovemu zakoncu ali zunajzakonskemu partnerju. Subvencija za hišniško stanovanje se izračuna na enak način kot subvencija za tržno stanovanje

  Primer izračuna subvencije za neprofitno stanovanje:

  Najemnina (eur)

  242,48

  Tip družine

  Zaposlen starš (vlagatelj)-1,00
  in dva otroka (en otrok srednješolec – ponder 0,80
  in en otrok osnovnošolec-ponder 0,70)

  Ponder skupaj

  2,50

  Št. točk stanovanja

  281

  Dejanska velikost stanovanja (m)

  87,09

  Površinski normativ (m)

  55,00

  Vrednost stanovanjske točke (€)

  2,6300

  Vpliv velikosti

  0,9660

  Lokacijska renta

  1,00

  Delež vrednosti %

  4,68

  Minimalni dohodek najemnika in uporabnikov (v €)-po ZSVarPre

  673,00

  Ugotovljeni dohodek najemnika in uporabnikov

  1.340,12 

  Cenzus (€) (sestavljajo ga seštevek 30% ugotovljenega dohodka, minimalnega dohodka in mesečne najemnine)

  1.265,50

  Najemnina, površinski normativ/dejanska velikost (€)

  158,52

  Zmožnost plačila najemnine (€)

  74,62 

  Subvencija eur

  83,90

  Subvencija (%)

  52,92

  DODELITEV SUBVENCIJE Subvencija se dodeli naslednji mesec po vložitvi vloge za dodelitev subvencije. Dodeli se za dobo enega leta, v primeru najemne pogodbe sklenjene za krajši čas, pa se dodeli za čas, do izteka najemne pogodbe.