• OPROSTITEV PLAČILA SOCIALNO VARSTVENIH STORITEV
 • Glavna slika za - OPROSTITEV PLAČILA SOCIALNO VARSTVENIH STORITEV

  Postopek ugotavljanja in odločanja o oprostitvi plačila storitve vodi center za socialno delo.

  V postopku mora ugotoviti kakšen je finančni položaj uporabnika in njegovih ožjih družinskih članov.  Kadar upravičenec sam ni plačilno sposoben, so zavezanci k plačilu:
  •njegovi družinski člani,
  •fizična oseba, ki ni družinski član, če jo z upravičencem do storitve veže preživninska obveznost po predpisih o ZZDR,
  •druga pravna ali fizična oseba, ki jo k plačilu stroškov oskrbe ali institucionalnega varstva za upravičenca zavezuje izvršljiv pravni naslov ali pravni posel,
  •občina, kjer ima uporabnik stalno prebivališče oziroma Republika Slovenija, glede na pogoje navedene v zakonu (če sam ali zavezanci niso sposobni plačevati).

  Merila za določanje oprostitev so odvisna od:
  •vrednosti storitve - pomeni znesek, ki ga po veljavni ceni za dogovorjeni obseg storitev zaračunava izvajalec
  •višine ugotovljenega dohodka
  •meje socialne varnosti - pomeni znesek, ki mora upravičencu in njegovim družinskim članom ostati za preživljanje po plačilu prispevka za opravljeno storitev
  •plačilne sposobnosti - pomeni znesek, ki ga je upravičenec oziroma zavezanec sposoben plačati oziroma prispevati k plačilu storitve
  •prispevka k plačilu - pomeni znesek, ki ga je plačilno sposoben upravičenec oziroma zavezanec dolžan plačati izvajalcu storitve na podlagi računa.

  Center za socialno delo bo o oprostitvi plačila odločal le, če storitev uporabnik ne zmore plačati, in če se tudi svojci ali drugi zavezanci ne dogovorijo, da bodo storitev plačali.    

  Če bo storitev plačala občina, pa morate vedeti, da bo s tem obremenjena morebitna  nepremičnina (hiša, zemlja), ki jo imate v lasti. Zaznamba se vpiše v zemljiško knjigo.

  Višina oprostitve, se usklajuje ob vsakokratni spremembi cene storitve, tako da se oprostitev poveča za višino povečanja vrednosti storitve. O usklajeni višini oprostitve obvesti izvajalec storitve upravičenca, morebitnega zavezanca oz. plačnika storitve ter center za socialno delo.

  Center za socialno delo vsako leto v začetku leta, po uradni dolžnosti preveri, ali upravičenci oz. zavezanci, ki jim je bila priznana oprostitev, še izpolnjujejo pogoje, in za obdobje od 1. marca dalje na novo odloči o višini oprostitve na podlagi ugotovitve dejanskega stanja.