• PRISPEVEK K PLAČILU DRUŽINSKEGA POMOČNIKA
 • Glavna slika za - PRISPEVEK K PLAČILU DRUŽINSKEGA POMOČNIKA

  Invalidu nudi pomoč, ki jo potrebuje (osebna, zdravstvena in socialna oskrba ter organiziranje prostočasnih aktivnosti, gospodinjska pomoč).
  To je lahko:

  • eden od družinskih članov (oče, mati, sin, hči, brat, sestra, stric, teta, dedek, babica) in ima isto stalno prebivališče

  UPRAVIČENEC je lahko:

  • polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju
  • težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb

  Za invalidno osebo se šteje oseba:

  • za katero skrbi eden od staršev in za to prejema delno plačilo za izgubljen dohodek
  • oseba, ki je invalid po ZDVDTPO, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb
  • oseba za katero invalidska komisija pri ZPIZ ugotovi, da ima težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranost in potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.


  Družinski pomočnik se:

  • odjavi iz evidence brezposelnih oseb
  • zapusti trg delovne sile
  • je v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od polnega

  PREJEMA delno plačilo za izgubljen dohodek v višini minimalne plače 734,15 EUR in je obvezno pokojninsko zavarovan ter zavarovan za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo.

  UVELJAVLJANJE:

  • invalidna oseba odda vlogo za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika in izjavo izbranega družinskega pomočnika, da želi nuditi pomoč (dobite jo na centrih za socialno delo ali na spletni strani MDDSZ).

  CSD izda odločbo o pravici do družinskega pomočnika in o primernosti predlaganega družinskega pomočnika na podlagi mnenja invalidske komisije ZPIZ. Družinski pomočnik mora skrbeti za invalidno osebo v domačem okolju in najmanj enkrat letno poročati CSD o izvajanju pomoči in se udeleževati programov usposabljanja.

  Financiranje zagotavlja občina. Pravica časovno ni omejena, sredstva se ne vračajo.
  Invalidna oseba in njegovi zavezanci morajo prispevati k stroškom plačila družinskega pomočnika.