• PREDSTAVITEV
 • Glavna slika za - PREDSTAVITEV

  Centri za socialno delo predstavljamo pomemben  del  mreže javne službe na področju socialnega varstva, ki uporabnikom zagotavljamo:

  •     storitve informiranja, svetovanja in podpore,
  •     storitve podpore in pomoči za socialno vključevanje in samostojno življenje v skupnosti,
  •     storitve nastanitve, varstva in vzgoje otrok in mladostnikov (rejništvo),
  •     izvedbo javnih pooblastil,  nalog in ukrepov po različnih zakonih.

  Z ukrepi in storitvami centrov za socialno delo želi  država  zmanjševati tveganje revščine in povečati socialno vključenost socialno ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva.Z zakonodajo je določena  krajevna in stvarna pristojnost CSD, protokoli delovanja in  vodenja postopkov ter določeni standardi in normativi opravljenih storitev. Za izvajanje javnih pooblastil se uporabljajo določila upravnega postopka. Postopki za izvajanje socialno varstvenih storitev pa so  opredeljeni s Pravilnikom o standardih in normativih socialno varstvenih storitev.   Etičnost ravnanja javnih uslužbencev  je določena  s kodeksi posameznih poklicev in strokovnih združenj, zavezujoča pri vsakdanjem delu strokovnih delavcev  v CSD,  pa sta Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu in Kodeks ravnanj javnih uslužbencev.

  Temeljna načela pri izvedbi strokovnih nalog na področju socialnega varstva so:

  •     zagotavljanje človekovega dostojanstva,
  •     zagotavljanje socialne pravičnosti,
  •     vzpodbujanje prostovoljstva in solidarnosti ( ob hkratnem prizadevanju posameznika za lastno socialno varnost in socialno varnost njegovih družinskih članov),
  •     prizadevanje za  opolnomočenje skupnosti z namenom preprečevanja in blaženja socialnih stisk,
  •     vzpodbujanje medgeneracijske povezanosti,
  •     zagotavljanje izbire in enake dostopnosti do storitev,
  •     zagotavljanje  individualizirane obravnave.

  CSD RAVNE NA KOROŠKEM je krajevno pristojen za območje upravne enote  Ravne na Koroškem, na območju katere živi skupaj 24.936 prebivalcev naslednjih občin:

      Ravne na Koroškem (11.302 prebivalcev)
      Prevalje (6.753 prebivalcev)
      Mežica (3.573 prebivalcev)
      Črna na Koroškem (3.308 prebivalcev).

  Področja našega dela:

  •     Odločanje o pravicah uporabnikov po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
  •     Odločanje o pravicah uporabnikov po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.
  •      Odločanje o zaščiti pravic in koristi otrok ter vodenje postopkov za varstvo otrok in družine.
  •     Vodenje postopkov s področja varstva odraslih.
  •     Izvajanje socialno varstvenih storitev.

  Poleg javnih pooblastil, ki jih z zakonom, vsem 62 CSD v Sloveniji, v enakem obsegu in načinu izvajanja, narekuje država, v CSD Ravne na Koroškem izvajamo še  naslednje dopolnilne programe:

  •     program za pomoč otrokom in staršem »Pomoč družinam«,
  •      treningi starševstva za preprečevanje vedenjskih težav otrok - Neverjetna leta,
  •     počitniški program za otroke Mežiške doline » 11.šola- šala«,
  •     skupine za samopomoč; starši, rejniki, brezposelni, starostniki, starši odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju,
  •      usposabljanje  z delom za  dijake, študente, iskalce zaposlitve in pripravnike,
  •     organiziranje prostovoljskega dela,