• Informacije javnega značaja
 • Glavna slika za - Informacije javnega značaja

  Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa (CSD Ravne na Kor ), nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je zavod izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb.
  Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim in fizičnim osebam (zakon jih enotno imenuje prosilci). Prosilci imajo tako pravico zahtevati od določenega organa,  da jim informacijo posreduje.
  CSD je zavezan k posredovanju zahtevane informacije, če gre za podatke, ki se nanašajo na porabo javnih sredstev ali opravljanje javne funkcije oz. delovno razmerje javnega uslužbenca.
  Zahtevo za dostop do informacije lahko prosilec poda ustno ali pisno.
  Za posredovanje informacij javnega značaja prosilcem, v CSD Ravne na Koroškem,   je pristojna Sonja Tiršek, direktorica.

  CSD bo  prosilcu omogočil, da se seznani z vsebino zahtevane informacije tako, da jo da prosilcu na vpogled ali pa mu zagotovi njen prepis, fotokopijo ali elektronski zapis.
  Prosilec mora v zahtevi opredeliti informacijo s katero se želi seznaniti ter določiti, na kakšen način želi biti z informacijo seznanjen (želi npr. elektronski zapis, vpogled, fotokopijo ali prepis).


  Zakonodaja


  Katalog zbirka osebnih podatkov 284.90 kB
  Katalog informacij javnega značaja 134.40 kB
  Statut CSD Ravne na Koroškem 119.62 kB
  Letno poročilo o delu 2017 6,876.61 kB
  Oseba za varstvo osebnih podatkov 297.27 kB
  Letno poročolo 2017 6,876.61 kB
  Podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov 53.69 kB