• OBRAVNAVA ODRASLIH STORILCEV KAZNIVIH DEJANJ
 • Glavna slika za - OBRAVNAVA ODRASLIH STORILCEV KAZNIVIH DEJANJ

  Pred nastopom kazni – v času postopka
  Naloge :

  •     zbiranje podatkov iz že obstoječe dokumentacije na CSD
  •     povabilo obsojene osebe na razgovor in ali obisk na domu
  •     pregled dokaznih gradiv, ki jih obsojeni predloži
  •     izdelava mnenj in poročanje sodišču

  Zakonska podlaga: Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij - 24. člen

  Med prestajanjem kazni
  Naloge :

  •     pregled obvestila o nastopu kazni
  •     proučitev individualnega programa obravnave obsojene osebe in zahtevka zavoda za zbiranje in posredovanje podatkov o obsojeni osebi, ožjih družinskih članih in za predloge in pripombe k individualnemu programu s soglasjem obsojene osebe
  •     zbiranje podatkov o obsojeni osebi iz evidence CSD
  •     pogovor z obsojeno osebo (obisk v zaporu)
  •     izdelava poročila za sodišče (za izredno omilitev, pomilostitev,…)
  •     sodelovanje s strokovno službo zapora
  •     delo z družinskimi člani obsojenega
  •     pomoč obsojeni osebi pred odpustom – obisk v zaporu ali obisk obsojenega na CSD, pogovor o kratkoročnih ciljih po odpustu

  Zakonska podlaga: Zakon o kazenskem postopku -142 člen.

  Po prestani kazni
  Naloge :

  •     pogovor z obsojenim po odpustu in načrtovanje pomoči
  •     sodelovanje z drugimi službami ( urad za delo, zdravstvene službe, društva, nevladne organizacije,.. )


  Urejanje nadomestne kazni zapora ali plačila globe zaradi storjenega prekrška z napotitvijo v opravljanje družbeno koristnega dela

  Sodišče na predlog storilca KD, nadomesti izrečeno kazen zapora ali denarno kazen, z delom v splošno korist. Center za socialno delo na podlagi sklepa sodišča organizira opravljanje dela, spremlja in nadzira ali napotena oseba izpolnjuje naloge ter izvajalskim organizacijam refundira nastale  stroške malice, prevoza, zdravniškega pregleda in izpita iz varstva pri delu za vključene osebe.