• NALOGE ZA PREPREČEVANJE NASILJA V DRUŽINI
 • Glavna slika za - NALOGE ZA PREPREČEVANJE NASILJA V DRUŽINI

  Zakonodaja opredeljuje različne oblike nasilja v družini, določa vlogo, naloge in mrežo, ter sodelovanje različnih državnih organov in nevladnih organizacij pri obravnavi nasilja v družini ter opredeljuje ukrepe za varstvo žrtev nasilja.
  Zakon in pravilnik sta bila pisana z namenom preprečevanja nasilja v družini in nudenja najučinkovitejše pomoči žrtvam nasilja. Informacija o nasilju v družini je lahko podana na več načinov: osebno, po pošti, po elektronski pošti, po telefonu, anonimno….
  V primeru, da obstaja sum, da je žrtev nasilja otrok, je zakonska dolžnost vsakega, predvsem pa zaposlenih v zdravstvu, ter vzgojno izobraževalnih zavodih, da o nasilju nemudoma obvestijo policijo in pristojni Center za socialno delo.

  Naloge centra za socialno delo po prejeti informaciji, da je nekdo žrtev nasilja:

  • prične s postopki za zaščito žrtve nasilja
  • nudi žrtvi in povzročitelju nasilja storitve po Zakonu o socialnem varstvu (prvo socialno pomoč, osebno pomoč, pomoč družini za dom), s ciljem odprave neposredne ogroženosti in zagotavljanjem varnosti ter spreminjanjem vedenja žrtve in povzročitelja nasilja

  Ukrepi za zaščito pred nadaljnjim nasiljem in zagotovitev varnosti žrtve:

  Ukrepe izvajajo: policija, center za socialno delo in sodišče.

  Prepoved približevanja določenemu kraju oz. osebi odredi policist za 48 ur in pošlje odločitev v presojo sodišču.
  Sodišče lahko ukrep prepovedi približevanja izreče do 10 dni. Če obstajajo razlogi za sum, da bo kršitelj z nasiljem nadaljeval tudi po preteku 10 dni, lahko oškodovanec predlaga sodišču podaljšanje ukrepa do 60 dni.

  21.člen ZPND: prepustitev stanovanja v skupni rabi – žrtev lahko sodišču predlaga, da se odloči o prepustitvi stanovanja v skupni rabi. Sodišče omeji trajanje ukrepa na največ 6 mesecev.

  22.člen ZPND – stanovanjsko varstvo v primeru nasilja ob razvezi – sodišče lahko na predlog žrtve ob razvezi, žrtvi nasilja v družini dodeli stanovanje v izključno uporabo. Sodišče omeji trajanje pravice na največ 6 mesecev.

  Ženske in otroci se pred nasiljem lahko umaknejo na varno v:
  varno hišo – kjer je varen prostor in zatočišče na tajni lokaciji v katerega se lahko umaknejo ženske stare 18 let in več, z otroki ali brez njih, ki so v svojem okolju ogrožene zaradi nasilja,
  krizni center za ženske in otroke – žrtve nasilja – je varen prostor na tajni lokaciji, kamor se lahko umaknejo ženske z otroki ali brez njih, če se znajdejo v akutni situaciji in je potreben takojšnji umik v varen prostor,
  krizni center za otroke – je namenjen otrokom v predšolskem obdobju, od 0 do 6 let, če center za socialno delo ugotovi, da je zanje nujno da se nemudoma umaknejo iz okolja, ki je zanje ogrožajoče in neprimerno,
  krizni center za otroke in mladostnike – je namenjen vsem otrokom in mladostnikom od 6 do 18 leta starosti, če se znajdejo v akutni stiski, zaradi katere je izločitev iz okolja v katerem bivajo, nujna,
  materinski dom – je namenjen materam z otroki do 14.leta starosti, nosečnicam, porodnicam, ter samskim ženskam, ki so se znašle v trenutni ali dalj časa trajajoči stiski in nimajo drugih možnosti bivanja

  Oblike pomoči ženskam in otrokom – žrtvam nasilja:

  • prijava nasilja (policija, center za socialno delo državno tožilstvo)
  • umik na varno (varna hiša, krizni center za ženske in otroke, krizni center za otroke in mladostnike, materinski dom)
  • zdravstvena pomoč (zdravnik)
  • psihosocialna pomoč (posredovanje prijave nasilja, osebno svetovanje – osebna pomoč, zagovorništvo, skupine za samopomoč, pravno svetovanje)
  • ukrepi za zaščito pred nadaljnjim nasiljem (Centri za socialno delo, policija, tožilstvo, sodišče)
  • pravna pomoč (brezplačna pravna pomoč)
  • psihoterapevtsko oziroma psihološko svetovanje (zdravstveni domovi, svetovalnice, centri za socialno delo, nevladne organizacije)

  Oblike pomoči osebam, ki povzročajo nasilje:
  osebno svetovanje
  trening socialnih veščin (društvo na nenasilno komunikacijo)

  Zakonska podlaga
  zakon o preprečevanju nasilja - ZPND (Uradni list RS, št.16/08) in Pravilnik o sodelovanju organov ter centrov za socialno delo, multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini - Pravilnik o sodelovanju (Uradni list RS, št. 31/09)