• UREJANJE STATUSA INVALIDA
 • Glavna slika za - UREJANJE STATUSA INVALIDA

  Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Ur.l. SRS, št. 41/83) ureja oblike družbenega varstva zmerno, težje in težko duševno ter najtežje telesno prizadetih oseb, ki se ne morejo usposobiti za samostojno življenje in delo in pri katerih je ugotovljeno, da je prizadetost nastopila v otroški oz. mladostni dobi, do dopolnjenega 18. leta starosti oz. v času rednega šolanja, vendar najdlje do 26. leta starosti.


  Postopek za priznanje statusa invalida

  Vloga za priznanje statusa invalida, nadomestila za invalidnost in dodatka za tujo nego in pomoč, se poda pisno ali ustno na zapisnik pri krajevno pristojnem Centru za socialno delo, vlogo vloži upravičenec oz. njegov zakoniti zastopnik.

  Priloži se mnenje komisije za razvrščanje/ komisije za usmerjanje oz. obstoječo dokumentacijo o vrsti in stopnji motnje, v kolikor je oseba še nima, jo je potrebno pridobiti. Za pridobitev pravic morajo imeti osebe poleg ugotovljene stopnje duševne ali telesne prizadetosti, stalno prebivališče v Republiki Slovenij

  Oblike družbenega varstva po ZDVDTPO so:   

  • Varstvo v splošnih in posebnih socialnih zavodih (dnevno,  celodnevno)    
  • Nadomestilo za invalidnost     
  • Dodatek za tujo nego in pomoč                                                                                                                                                                                                 

  Nadomestilo za invalidnost pridobi invalidna oseba ne glede na socialno stanje oz. cenzus na družinskega člana. Če invalidna oseba lahko uveljavi pravice iz naslova invalidnosti po drugih predpisih ( po predpisih iz pokojninskega ali invalidskega zavarovanja, po predpisih o vojaški invalidih, ali civilnih invalidih vojne..) pravico najprej uveljavlja iz teh navedenih naslovov.
   V primeru, da je višina sredstev nižja od višine nadomestila za invalidnost, lahko uveljavi razliko do nadomestila za invalidnost.     

  Nadomestilo in dodatek za tujo nego in pomoč se prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi zahteve.

  Obvezno zdravstveno zavarovanje       

  Osebi, ki ima status invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, se stroški obveznega zdravstvenega zavarovanja krijejo iz republiškega proračuna, razen, ko je oseba iz naslova invalidnosti upravičena do materialnih pravic po drugih predpisih in je zato tudi zavarovana iz drugega naslova.