• VARSTVO STAREJŠIH
 • Glavna slika za - VARSTVO STAREJŠIH

  Področje dela s starejšimi vključuje različne oblike pomoči. Pomoč se izvaja na posameznih področjih znotraj centra za socialno delo, odvisno od težav in stisk starostnika.
  Pomagamo pri:

  • osebnih stiskah,
  • oblikovanju socialne mreže,
  • težavah v odnosih med družinskimi člani,
  • težavah v medgeneracijskem odnosu,
  • nasilju v družini,
  • urejanju in namestitvi v institucionalno varstvo,
  • uveljavljanju določenih pravic za izboljšanje materialnega stanja.

  Z namenom učinkovitejše pomoči starejšim sodelujemo in se povezujemo z različnimi službami, društvi in institucijami (zdravstvenimi domovi, patronažno službo, domovi starostnikov, z bolnišnicami, rehabilitacijskim centrom, občinami, društvi upokojencev, humanitarnimi in nevladnimi organizacijami).

  Kadar starejše osebe zaradi bolezni ali kakršnegakoli drugega razloga ne zmorejo več živeti same in poskrbeti za svojo oskrbo, se pogosto odločajo za namestitev v institucionalno varstvo. Javni socialno varstveni zavodi, ki so izvajalci te storitve, zagotavljajo svojim varovancem bivanje, primerno prehrano, potrebno pomoč in postrežbo, zdravstveno nego in oskrbo. Za ureditev domske oskrbe se osebe večinoma same obrnejo na izvajalca domske oskrbe, kjer dobijo vlogo ter uredijo vse potrebno. Na center za socialno delo pa prihajajo predvsem tisti, ki plačila domskega varstva sami ne morejo zagotoviti.