• POMOČ PRI NAKUPU VINJETE
  • Eden od staršev ali druga oseba, ki ima v lasti ali uporabi vozilo, ki se razvršča v drugi cestninski razred B in je ob zadnji še veljavni registraciji vozila uveljavil pravico do 50-odstotnega znižanja letne dajatve za velike družine za to vozilo, je v primeru nakupa letne vinjete za to vozilo v posameznem letu upravičen do enkratne pomoči v višini razlike nad ceno letne vinjete, ki je v predpisu, ki ureja cestninske ceste in cestnine, določena za drugi cestninski razred A.

    Vlogi za uveljavljanje pomoči pri nakupu letne vinjete je treba priložiti kopijo računa o nakupu letne vinjete za vozilo drugega cestninskega razreda B. Do pomoči pri nakupu vinjete so lahko upravičeni tudi  invalidi in invalidske organizacije, ki v skladu z zakonom, ki ureja letno dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu, uveljavljajo pravico do oprostitve plačila letne dajatve.
    O vlogah za pomoč pri nakupu vinjete odločajo centri za socialno delo od 17. 3. 2018 dalje.


    Vloga 173.67 kB