• STARŠEVSKI DODATEK
 • Glavna slika za - STARŠEVSKI DODATEK

  Starševski dodatek  je denarna pomoč staršem, kadar ob rojstvu otroka niso upravičeni do starševskega nadomestila po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.Pravica v polnem obsegu traja 365 dni od rojstva otroka in znaša 252,04 eur mesečno.Pravico se uveljavlja pri centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen glede na materino stalno  prebivališče.

  Mati ima pravico do starševskega dodatka:

  •     če imata mati in otrok stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in
  •     če mati in otrok dejansko živita v Republiki Sloveniji.

  Oče ima v obdobju  od rojstva otroka do 77 dni po rojstvu otroka, pravico pod enakimi pogoji kot mati, če mati:

  •     zapusti otroka
  •     trajno ali začasno ni sposobna za nego in varstvo otroka (na podlagi mnenja  zdravnika)
  •     umre.

  V tem primeru se pravica skrajša za toliko dni, kolikor je otrok star, ko oče pridobi pravico do starševskega dodatka in za toliko dni, kolikor je mati pravico že izrabila.

  Druga oseba ima pravico pod enakimi pogoji kot starša, če dejansko neguje in varuje otroka. Trajanje pravice se skrajša za toliko dni, kolikor sta jih starša že izrabila.

  Starševski dodatek se podaljša:

  •     ob rojstvu dvojčkov  za 90 dni
  •     ob rojstvu več hkrati živo rojenih otrok
  •     ob rojstvu nedonošenčka –  za toliko dni, kot je bila nosečnost krajša od 260 dni
  •     ob rojstvu otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo –  za  90 dni (na podlagi mnenja pristojne zdravniške komisije);
  •     če starša ob rojstvu otroka varujeta in vzgajata najmanj dva otroka, ki še nista zaključila prvega razreda osnovne šole –  za 30 dni, za tri otroke za 60 dni ter za   štiri ali več otrok za 90 dni.

  Pravica preneha z naslednjim dnem, ko niso več izpolnjeni pogoji.