E-vloga (portal e-uprava)   
 
Obrazec izpolnite in oddate osebno ali po pošti na pristojni center za socialno delo. Vloga se uporablja za naslednje pravice: otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Navodila za izpolnjevanje

E-vlogo je mogoče vložiti le za otroški dodatek, znižano plačilo vrtca in za državno štipendijo; za zahtevnejše pravice (denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, subvencija najemnine...) elektronska oddaja vloge ni možna, vložiti je treba osnovno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Za mladoletne dijake lahko vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo starši oziroma zakoniti zastopniki, in sicer na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
 
Če ponovno uveljavljate pravico do otroškega dodatka / subvencije vrtca, ste upravičenec do pravice in jo želite podaljšati izpolnite obrazce, ki jih dobite s klikom na spodnjo povezavo:

 Ponovno uveljavljanje pravice do otroškega dodatka / subvencije vrtca

Sporočanje sprememb glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev:
 obrazec za izpolnjevanje in tiskanje (.doc)

 


Enotna vloga 101.49 kB

Vloga za izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba oziroma za enkratno izredno denarno socialno pomoč po smrti družinskega člana - obrazec 8.47.   vloga 41.44 kB

Če želijo sami (če so brez partnerja in otrok) uveljavljati pravico do državne štipendije; za mladoletne dijake lahko vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo le starši oziroma zakoniti zastopniki, in sicer na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (zgoraj)  

 e-vloga

 


Vloga Državna štipendija za dijake in študente 63.99 kB

Pred novim šolskim letom staršem ni treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije prehrane, saj bodo šole upoštevale podatke iz veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Vlogo je treba vložiti samo v primeru, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. 2014.

 obrazec za tiskanje (8.41)


S temi vlogami uveljavljate pravico do starševskega dodatka (obr. DP-1), pomoč ob rojstvu otroka (obr. DP-2), do dodatka za veliko družino (obr. DP-4), do dodatka za nego otroka (obr. N-1), do delnega plačila za izgubljeni dohodek (obr. N-2).

Obrazci za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov se nahajajo na tej povezavi ... družinski prejemki.


S temi vlogami uveljavljate pravice ob rojstvu otroka: materinski dopust in materinsko nadomestilo, pravico do starševskega dopusta in starševskega nadomestila, pomoč ob rojstvu otroka, očetovski dopust in očetovsko nadomestilo, pravico do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva, pravico do plačila prispevkov v primeru štirih ali več otrok.

Obrazci za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo


 Obrazci za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika ter za določitev oprostitve in prispevka k plačilu pravic družinskega pomočnika:

  •  - obrazec A: Vloga za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika
  •  - obrazec A-I: Izjava invalidne osebe
  •  - obrazec A-II: Zahteva invalidne osebe za določitev oprostitve in prispevka k plačilu pravic družinskega pomočnika
  •  - obrazec A-III: Zahteva zavezanca za določitev prispevka k plačilu pravic družinskega pomočnika
  • navodilo za izpolnjevanje obrazcev A-II in A-III (.doc)
  •  - obrazec B: Izjava izbranega družinskega pomočnika
  •  - obrazec C: Mnenje komisije za priznanje pravice do izbire družinskega pomočnika


Obrazca, s katerim lahko upravičenec ali zavezanec za preživljanje uveljavlja pravico do oprostitve plačila storitev institucionalnega (domskega) varstva, nadomestne oblike bivanja in oskrbe zunaj mreže javne službe ali pomoč družini na domu:


Ministrstvo nam je posredovalo prenovljene obrazce za izterjavo preživninskih terjatev in navodila za njihovo izpolnjevanje.

Kot pomoč pri vlaganju predlogov za izvršbo objavljamo obrazec in navodila:
Obrazec za preživninsko izvršbo 72.63 kB
Navodila za izpolnjevanje obrazca 74.03 kB